PASLAUGOS

Advokatų kontoros veiklos sritys:
 • Bankroto teisė,
 • Įmonių restruktūrizavimas,
 • Bankų, finansų ir vertybinių popierių teisė,
 • Administracinė teisė,
 • Baudžiamoji teisė,
 • Darbo teisė,
 • Draudimo teisė,
 • Intelektinės nuosavybės teisė,
 • Įmonių teisė,
 • Konkurencijos teisė,
 • Mokesčių teisė,
 • Nekilnojamojo turto ir statybos teisė,
 • Sutarčių teisė,
 • Šeimos teisė,
 • Transporto teisė ir kitos teisės sritys
Bankroto teisė, įmonių restruktūrizavimas
Kontoros teisininkai teikia visapusiškas, su įmonių bankrotu bei restruktūrizavimu susijusias, teisines paslaugas: rengia pareiškimus teismui dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, gina skolininko, kreditorių ir trečiųjų asmenų interesus kreditorių susirinkimuose bei teisme. Konsultuojame įmonių administratorius teisiniais įmonių bankroto ar restruktūrizavimo procese kylančiais klausimais, atliekame įmonės sudarytų sandorių teisinį auditą, rengiame ieškinius dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

Bankų, finansų ir vertybinių popierių teisė
Teikiame klientams teisinę pagalbą sudarant įvairias finansines sutartis (paskolos, kreditinių linijų, faktoringo, lizingo, vertybinių popierių pirkimo-pardavimo ir t.t.), sutarčių ar jų projektų teisinį įvertinimą, kilus ginčams dėl sutarčių vykdymo, atsiskaitymo teisinių santykių - atstovaujame klientus tiek šalių derybose, teik ginčų sprendimo institucijose.

Baudžiamoji teisė
Nuo pat kontoros įkūrimo mūsų advokatai dirbo daugelyje didelio atgarsio visuomenėje sulaukusių baudžiamųjų bylų. Savo klientų teises ir interesus giname ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėse teisminėse institucijose. Mūsų kontoros advokatas V. S. Sviderskis yra pirmasis Lietuvos advokatas, asmeniškai pakviestas dalyvauti Europos žmogaus teisių teismo posėdyje Strasbūre. Baudžiamajame procese profesionaliai giname įtariamuosius ir kaltinamuosius, taip pat atstovaujame nukentėjusiuosius, civilinius ieškovus bei civilinius atsakovus.

Darbo teisė
Kontoros teisininkai teikia teisinę pagalbą visais darbo teisės klausimais. Dalyvaujame, rengiant kolektyvines sutartis, atliekame galiojančių kolektyvinių sutarčių teisinį įvertinimą. Galime pasiūlyti visapusišką teisinę pagalbą individualių darbo santykių srityje: rengiame komercinių paslapčių apsaugos sutartis bei kitus, darbo santykiuose naudojamus, dokumentus, konsultuojame darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo, darbo ir poilsio laiko, darbo užmokesčio, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo bei kitais klausimais. Kilus darbo ginčui, kontoros teisininkai savo klientus atstovauja šalių derybose, valstybės institucijose bei visų instancijų teismuose.

Draudimo teisė
Mūsų teisininkai nuolat teikia teisinę pagalbą draudimo įmonėms, draudimo brokeriams bei draudėjams įvairiais draudimo teisės klausimais: teikiame teisines išvadas dėl draudimo išmokos mokėjimo/atsisakymo mokėti pagrįstumo, konsultuojame draudimo sutarčių sudarymo bei vykdymo, perdraudimo, subrogacijos, draudimo įmonių veiklos bei kitais klausimais. Atstovaujame savo klientus derybose, sprendžiant ginčus, susijusius su draudimo teisiniais santykiais. Draudimo bylose, nagrinėtose įvairių instancijų teismuose, esame gynę tiek draudiko, tiek draudėjo interesus, todėl kiekvienam savo klientui galime pasiūlyti profesionalią ir visapusišką teisinę pagalbą.


Intelektinės nuosavybės teisė
Konsultuojame klientus įvairiais intelektinės nuosavybės klausimais (autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, licencinės sutartys, patentai, prekių ir paslaugų ženklai, firmų vardai ir t.t.). Rengiame sutartis ir kitus dokumentus, atstovaujame klientams derybose ir teismuose sprendžiant ginčus dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų bei autoriams ir gretutinių teisių subjektams priklausančio atlyginimo išieškojimo.

Įmonių teisė
Kontoros teisininkai teikia teisinę pagalbą visų rūšių įmonių Lietuvoje steigimo, registravimo, perregistravimo, pertvarkymo, reorganizavimo klausimais. Padedame teisiškai įforminti ir įregistruoti įmonių įstatų (nuostatų) pakeitimus. Ruošiame įmonių dalyvių sutartis, įmonių dalyvių susirinkimų protokolus (nutarimus), dalyvaujame įmonių dalyvių susirinkimuose, rengiame įmonių kolektyvinių valdymo organų nutarimus bei vienasmenių valdymo organų įsakymus. Rengiame įmonių valdymo organų darbo reglamentus bei įmonių darbuotojų darbo aprašymus. Konsultuojame įmonių kolegialių bei vienasmenių valdymo organų teisinės atsakomybės klausimais. Kontoros teisininkai savo klientus atstovauja šalių derybose, valstybės institucijose bei visų instancijų teismuose. Taip pat yra atliekami juridinių asmenų teisiniai auditai (due diligence).

Konkurencijos teisė
Konsultuojame klientus įvairiais konkurencijos teisės klausimais (nesąžininga konkurencija, piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, konkurenciją ribojantys susitarimai, koncentracijos vykdymas ir t.t.), atstovaujame juos Konkurencijos taryboje bei teismuose.
 
Mokesčių teisė
Kontoros teisininkai konsultuoja mokesčių optimizavimo, turto ir pajamų deklaravimo klausimais, taip pat mokesčių įstatymų ir su jais susijusių teisės aktų aiškinimo ir taikymo klausimais. Rengiame skundus ir atsiliepimus mokestinius ginčus nagrinėjančioms institucijoms, atstovaujame klientų interesams pas mokesčių administratorius ir mokestinius ginčus nagrinėjančiose institucijose. Teikiame teisinę pagalbą klientams mokestinių patikrinimų bei tyrimų metu, derybose, pasirašant susitarimus su mokesčių administratoriumi dėl mokesčių dydžio ir esant kitokiems santykiams su mokesčių administratoriumi, bei teikiame kitas su mokesčiais ir mokestiniais ginčais susijusias paslaugas.
 
Nekilnojamojo turto ir statybos teisė
Kontora yra sudariusi ilgalaikes teisinės pagalbos sutartis su eile žinomų statybos įmonių bei nekilnojamojo turto agentūrų, todėl nuolat susiduriame su praktiniais statybų ir nekilnojamojo turto teisinio reguliavimo aspektais. Ruošiame nekilnojamojo turto pardavimo, nuomos, subnuomos, įkeitimo, rangos, subrangos bei kitas sutartis, konsultuojame teisiniais statybos veiklos, statybos dalyvių teisių ir pareigų įgyvendinimo ir vykdymo bei kitais klausimais. Kontoros teisininkai yra įgiję vertingos patirties, visų instancijų teismuose atstovaudami tiek rangovo, tiek subrangovo, tiek užsakovo teises bei interesus.

Sutarčių teisė
Kontoros teisininkai padeda savo klientams ir juos atstovauja derybose dėl sutarčių sudarymo, keitimo bei nutraukimo. Ruošiame plataus spektro civilines sutartis (pirkimo – pardavimo, nuomos, rangos, franšizės, komiso, distribucijos ir kt.) bei atliekame sudarytų sutarčių teisinį įvertinimą. atstovaujame savo klientus civilinėse bylose dėl sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sutartinės atsakomybės taikymo bei kituose sutartiniuose ginčuose.

Šeimos teisė
Teikiame plataus spektro teisinę pagalbą šeimos teisinių santykių srityje: ruošiame vedybų sutartis, konsultuojame sutuoktinių turtinių ir neturtinių teisių, tarpusavio ir vaikų išlaikymo, įvaikinimo bei kitais klausimais. Ruošiame procesinius ir kitus dokumentus (ieškinius, prašymus, sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių), reikalingus santuokos nutraukimo bylose bei atstovaujame savo klientus teisme.

Transporto teisė
Kontoros teisininkai teikia visapusišką teisinę pagalbą dideliam skaičiui pervežimo, ekspedicijos bei logistikos įmonių: ruošiame sutarčių projektus, pretenzijas (reklamacijas), konsultuojame visais su vietiniu bei tarptautiniu krovinių pervežimu susijusiais klausimais, teikiame teisines išvadas dėl vežėjo civilinės atsakomybės taikymo, atsakomybės paskirstymo, pervežimo dalyvių prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ir kt. Kontoros teisininkai profesinės patirties įgijo, civilinėse bylose atstovaudami vežėjus, siuntėjus ir krovinio gavėjus, o šią sritį kuruojantis advokatas V. Kaupas - ir dirbdamas vadovaujantį darbą transporto valstybinio reguliavimo srityje.